కృపా సత్య సంపూర్ణుడా krupa satya sampurnuda lyrics mp3 video songs Mahaneeyudaa album

telugu christian songకృపా సత్య సంపూర్ణుడా
సర్వలోకానికే చక్రవర్తివి నీవే యేసయ్యా -2
నా సన్మానానికే మహనీయుడవు నీవేనయా ...
మహనీయుడవు నీవేనయా ...

1. ఎర్ర సముద్రము నీ ఆజ్ఞ మేరకు రహదారిగా మారగా
దాటిరే నీ జనులు బహు క్షేమముగా -2
ఆ జలములలోనే శత్రు సైన్యము మునిగిపోయెనే -2 ॥ కృపా ॥ 
2. నూతన క్రియను చేయుచున్నానని నీవు సెలవీయ్యగా
నా ఎడారి జీవితమే సుఖ సౌఖ్యము కాగా -2
నా అరణ్య రోదన ఉల్లాసముగా మారిపోయెనే -2 ॥ కృపా ॥

3. నైవేద్యములు, దహన బలులు నీ కోరవుగా
నా ప్రాణాత్మ శరీరము బలిఅర్పణ కాగా -2
నా జిహ్వబలులు, స్తోత్ర బలులుగ మారిపోయెనే -2 ॥ కృపా ॥