సద్గుణ శీలుడా నీవే పుజ్యుడవు telugu christian yesanna song lyrics

సద్గుణ శీలుడా నీవే పుజ్యుడవు  స్తుతి ఆరాధనకు నీ వే అర్హుడవు  సత్య ప్రమాణనుతో శాశావతక్రుపనిచ్చి  నీ ప్రియుని స్వాస్త్త్యము నా కిచ్చితివి

Get MP3 of this Song