నేను ఎందుకు అని ని సొత్తుగ nenu endukani ni sotthu ga by bro yesanna

NENU ENDHUKU ANI NE SOTTHU GA By bro YESANNA  is a very beautiful song. It was sung by Bro. Yesanna Songs 

Bro. Yesanna's Testimony For copies, Please Contact: Hosanna Ministries, Sharada Colony, 1st Line, Guntur -2, AP,