నాలో నివసించు నా యేసయ్య కీర్తింతు నిన్నే ఘన పార్థునయ్య న్యూ సాంగ్ బై ఎసన్న మినిస్ట్రీస్


This song new song by brother Abraham and john wesley very beautiful song