ఆనంద యాత్ర AnandaYatra ఇది ఆత్మీయ యాత్ర idi atmiya yatra యేసుతో నూతన yesu tho nuthana యెరుషలేము యాత్ర (2) ||ఆనంద యాత్ర|| Yersuhalemu yathra యేసుని రక్తము Yesuni raktame పాపములనుండి విడిపించును papamula nundu vidipincunu వేయి నోళ్ళతో స్తుతించినను veyyi nollatho stutuhinchnu తీర్చలేము ఆ ఋణమును ||ఆనంద యాత్ర|| thirchalemu aa runamnun రాత్రియు పగలును rathriyou pagalunu పాదములకు రాయి తగలకుండా padamulaku raayi thagalakunda మనకు పరిచర్య చేయుట కొరకు manaku paricherya cheyakund దేవదూతలు మనకుండగా ||ఆనంద యాత్ర|| deva dhtalu manakunda కృతజ్ఞత లేని వారు వేలకొలదిగ కూలినను కృపా వాక్యమునకు సాక్షులమై కృప వెంబడి కృప పొందెదము ||ఆనంద యాత్ర|| ఆనందం ఆనందం యేసుని చూచే క్షణం ఆసన్నం ఆత్మానంద భరితులమై ఆగమనాకాంక్షతో సాగెదన్ ||ఆనంద యాత్ర||