new year theme songs hosanna ministries guntur 2021

Em                D                       Em   –   Em                D                       Em
ఘనమైనవి నీ కార్యములు నా యెడల – స్థిరమైననవి నీ ఆలోచనలు నా యేసయ్యా //2//
Em        D                             Em                D                        Em                   
కృపలను పొందుచు కృతజ్ఞత కలిగి స్తుతులర్పించెదను అన్ని వేళలా //2//
Em                      G                  D                         Em
అనుదినమూ నీ.. అనుగ్రహమే ఆయుష్కాలము నీ వరమే //2//ఘనమైనవి//
  Em
1. ఏ తెగులు సమీపించనీయక- ఏకీడైన దరిచేరనీయక
  D                                                                        Em
ఆపదలన్ని తొలిగేవరకు – ఆత్మలో నెమ్మది కలిగే వరకు. //2//
C                           D                            Em
నా భారము మోసి బాసటగా నిలిచి ఆదరించితివి
C                                   D                            Em
ఈ స్తుతిమహిమలు నీకే చెల్లించేదను జీవితాంతము //ఘనమైనవి//
2. నాకు ఎత్తయిన కోటవు నీవే- నన్ను కాపాడు కేడెము నీవే
ఆశ్రయమైన బండవు నీవే- శాశ్వత కృప కాధారము నీవే. //2//
నా ప్రతిక్షణమును నీవే-ది వెనగా మార్చి నడిపించుచునావు
ఈ స్తుతి మహిమలు నీకే చెల్లించెదను జీవితాంతము //ఘనమైనవి//
3. నీ కృప తప్ప వేరొకటి లేదయ- నీ మనసులో నేనుంటే చాలయా
బహు కాలముగ నేనున్న స్థితిలో- నీ కృప నా యెడ చాలునంటివే //2//
నీ అరచేతిలో నను చెక్కుకుంటేవి – నా కేమి కొదువ
ఈ స్తుతి మహిమలు నీకే చెల్లించెదను జీవితాంతము //ఘనమైనవి//
ఘనమైనవి…  స్థిరమైనవి…
ఘనమైనవి నీ కార్యములు నా యెడల – స్థిరమైననవి నీ ఆలోచనలు నా యేసయ్యా //2//
కృపలను పొందుచు కృతజ్ఞత కలిగి స్తుతులర్పించెదను అన్ని వేళలా //2//
అనుదినమూ నీ.. అనుగ్రహమే ఆయుష్కాలము నీ వరమే //2//ఘనమైనవి//