యూదా స్తుతిగోత్రప్ప సింహ్మా hosanna ministries songs lyrics

 యూదా స్తుతిగోత్రప్ప సింహ్మా

యేసయాయ నా ఆత్మమయ ప్రగ్తి నీ సావధీనమా

నీవే కదా నా ఆరాధన

ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధన - ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా

చ|| నీ ప్రజల్ నెమమదికై రాజాజఞ మారుింది నీవేనని

అహ్మున అణచి అధికరుల్న అధమున జేసన నీకు

అసాధయమైనది ఏమునిది - అసాధయమైనది ఏమునిది?

||యూదా||

చ|| నీ నీతి కిరణాల్కై నా దికుు దెసల్నీి నీవేనని

అనతి కలాన ప్రథమ ఫల్ముగా పకవపరచిన నీకు

అసాధయమైనది ఏమునిది - అసాధయమైనది ఏమునిది?

||యూదా||

చ|| నీ వారసత్వముకై నా జయము కోరింది నీవేనని

అతుయనిత్మైన సింహాసనమున నాకిచుుటలో నీకు

అసాధయమైనది ఏమునిది - అసాధయమైనది ఏమునిది?

||యూదా|